Colofon

Verantwoordelijk voor de inhouden van deze webpagina overeenkomstig §6 Duitse Telemediawet („TMG“):

WHEELS Logistics C.V.

Bijsterhuizen 5128

NL-6604 LX Wijchen

Tel. +31 24 3434634

www.wheelslogistics.com

Vertegenwoordigingsbevoegde: Josef Westermann

Kamer van Koophandel Centraal Gelderland

Handelsregisternummer: 09113679

BTW-nummer: NL809203844B01

Bankgegevens:

Commerzbank Amsterdam 

IBAN: NL59 COBA 0637 0331 08

BIC: COBANL2XXXX

Deze webpagina is een productie van:

FREUNDESKREIS e.K. – Creative agency for brand, design and campaign

HS Onlinemarketing GmbH – Programming and technical support

Uitsluiting van de aansprakelijkheid

Inhoud van het online-aanbod

De auteur staat niet in voor de actualiteit, de juistheid, de volledigheid of de kwaliteit van de ter beschikking gestelde informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur die schade van materiële of ideële aard betreffen die veroorzaakt werd door het gebruik of het niet-gebruik van de afgebeelde informatie respectievelijk door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten in zoverre niet aangetoond kan worden dat de auteur opzettelijk of grof nalatig gehandeld heeft.

Alle offertes zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of de complete offerte zonder speciale mededeling te veranderen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief te stoppen.

Verwijzingen en links

Bij rechtstreekse of onrechtstreekse verwijzingen naar vreemde webpagina’s („hyperlinks“), die buiten de verantwoordelijkheid van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden als de auteur de inhouden kent en het voor hem in technisch opzicht mogelijk zou zijn en het van hem gevergd zou kunnen worden het gebruik te verhinderen in geval van wederrechtelijke inhouden.

De auteur verklaart hiermee uitdrukkelijk dat op het tijdstip van het plaatsen van de link geen illegale inhouden op de te verlinken pagina’s zichtbaar waren. De auteur heeft helemaal geen invloed op de actuele en toekomstige lay-out, de inhouden of het auteurschap van de verlinkte/verbonden pagina’s. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhouden van alle verlinkte/verbonden pagina’s die veranderd werden na het plaatsen van de link. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod aangebrachte links en verwijzingen alsook voor registraties van derden in door de auteur ingerichte gastenboeken, discussieforums, linklijsten, mailinglijsten en in alle andere soorten databanken, tot de inhoud waarvan externe schrijftoegangen mogelijk zijn. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhouden en in het bijzonder voor schade die ontstaat uit het gebruik of het niet-gebruik van op dusdanige manier afgebeelde inlichtingen is alleen de aanbieder aansprakelijk van de pagina, waarnaar verwezen werd, en niet degene, die via links alleen naar de respectieve publicatie verwijst.

Auteurs- en kentekenrecht

De auteur streeft ernaar in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, documentaire geluidsopnames, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf vervaardigde grafieken, documentaire geluidsopnames, videosequenties en teksten te gebruiken of terug te grijpen op licentievrije grafieken, documentaire geluidsopnames, videosequenties en teksten.

Voor alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handels- en fabriekmerken gelden onbeperkt de bepalingen van het telkens geldige kentekenrecht en de bezitrechten van de respectieve geregistreerde eignenaars. Alleen de pure vermelding laat niet toe te concluderen dat handelsmerken niet door rechten van derden beschermd zijn!

Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf vervaardigde objecten blijft alleen bij de auteur van de pagina’s. Een reproductie of gebruik van zulke grafieken, documentaire geluidsopnames, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegelaten.

Gegevensbescherming

In zoverre binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat om persoonlijke of commerciële gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, worden deze gegevens door de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis prijsgegeven. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten zijn – in zoverre dit technisch mogelijk is en gevergd kan worden – ook toegelaten zonder vermelding van zulke gegevens resp. bij vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de in het impressum of vergelijkbare gegevens gepubliceerde contactinformatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers alsook e-mailadressen door derden voor het toezenden van niet-uitdrukkelijk opgevraagde informatie is niet toegelaten. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenaamde spam-mails bij overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

Rechtskracht van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting moet beschouwd worden als een deel van het internetaanbod, van waaruit naar deze pagina verwezen werd. In zoverre delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig aan de geldende rechtspositie voldoen, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onverminderd van kracht.